De 12 a 16 anys

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i de treball.

És l’última etapa de l’educació obligatòria i comprèn des dels 12 anys als 16 anys. S’articula en 4 cursos, en l’últim curs posem especial atenció en l’orientació acadèmica posterior.

Organitzem les diverses matèries de cada curs per afavorir l’aprenentatge, situant en el centre a cada alumne i orientar-los a l’aprenentatge i al desenvolupament de les competències.

Es tracta d’una educació que proporciona als nostres alumnes un projecte personal sòlid, que garanteix el desenvolupament de les capacitats individuals com l’autonomia personal i d’estudi, l’esperit crític, la creativitat, les capacitats intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals i els sentit de la transcendència.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. Al final de l’educació obligatòria els alumnes tindran els instruments necessaris per entendre el món i intervenir en ell activament i amb sentit crític en una societat plural i canviant amb capacitat de seguir aprenent al llarg de la seva vida.

PROJECTE DESCOBERT@BITs

LÍNIES PEDAGÒGIQUES

BITs

Dins del nostre projecte d’innovació Descobert@ el curs 2018-19 iniciem els BITs a 1r, 2n i 3r d’ESO. El terme BITs fa referència al que hem anomenat Blocs d’Interacció i Treball i inclou i amplia el Treball de Síntesi així com les matèries optatives.

Aquests BITs venen motivats per la necessitat de potenciar el treball per projectes, el treball cooperatiu, les intel·ligències múltiples i la convivència entre els alumnes.

Setmanalment s’hi dediquen dos blocs horaris d’unes 2h, que coincideixen per als tres grups, de manera que els alumnes de 1r a 3r d’ESO acabaran barrejats treballant diferents projectes. A més s’afegeix una àmplia oferta de matèries optatives (2 hores setmanals) des d’on es contemplen les intel·ligències múltiples.

Treball per projectes
Treball cooperatiu

El treball cooperatiu és un forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts  de treball, en els quals els alumnes s’ajuden els uns als altres a aprendre molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva. Els resultats d’aquest treball obre moltes més expectatives d’aprenentatges i motivació.

Aprenentatge basat en problemes
Flipped classroom

Amb aquesta tècnica de classe invertida aprofitem que els alumnes poden adquirir a casa continguts de forma autònoma però dirigida per part del professorat, per alliberar el temps de classe i dedicar-lo a la resolució i aclariment de dubtes i a fer activitats per consolidar el que han après, de manera que l’aprenentatge sigui realment significatiu.

Educació emocional

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona i que ajudarà als nostres alumnes a afrontar els reptes que se’ls plantegen al llarg de la seva vida.

Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb els seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres. El nostre programa d’interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci la relaxació, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar, per marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar  i prendre consciència.

ONMAT

Projecte matemàtic basat en les intel·ligències múltiples que treballa les matemàtiques de manera pràctica i vinculada a la realitat a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

Mediació escolar
Projecte Digital: iPads one to one

Utilitzem diferents recursos digitals  ( projectors, pissarres digitals, iPADs..) que augmenten la motivació dels nostres alumnes, fet que suposa una millora del seu rendiment acadèmic.

Els alumnes de Secundària utilitzen els iPads i vàries plataformes digitals  per facilitar la personalització del seu aprenentatge.

El nostre objectiu és transformar la informació en coneixement, per això els nostres alumnes necessiten dominar certes destreses per utilitzar els recursos tecnològics per complementar tot el procés d’aprenentatge.

Sciencie BITs

Sciencie Bits és una metodologia d’estudi de les ciències, que es basa en l’aprenentatge constructivista de les 5 E  (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate)

Les lliçons multimèdia de Sciencie Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Auxiliar de conversa

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini d’aquesta llengua, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI

Els alumnes de Primària reben un total de 4 sessions d’ensenyament de llengua anglesa, 3 sessions de la pròpia matèria i una sessió de PROJECT amb col·laboració de professors auxiliars de conversa, que son nadius.

Servei Comunitari