La

Qualitat

Tot el personal de centre treballa i s’esforça per dur a terme la millora contínua, donar impuls i col·laborar per prestar un servei educatiu de qualitat, en el marc de el model EFQM.

 

 Tenim implementat un Sistema de Qualitat basat en el model EFQM que forma part del nostre pla estratègic i de la nostra filosofia com un instrument per a estructurar, sistematitzar i millorar tots els processos de l’escola, així com les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa.

Tenim implementat un Sistema de Qualitat Basat en el model EFQM que forma part del Nostre pla estratègic i de la nostra filosofia com un instrument per a estructurar, sistematitzar i millorar tots els procesos de l’escola, aixi com els relacions entre Tots els Membres de la comunitat educativa.

La nostra Missió es concreta en l’educació integral de la infància i la joventut, en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora. Treballem per ser un horitzó creatiu i innovador que ens impulsi i ens ajudi a educar en el marc de la S. XXI, seguint el model de la nostra fundadora, Paula Montal, i que queda explicitat en el Projecte Educatiu.

Per desenvolupar aquesta política de qualitat definim un mapa de processos, uns objectius, uns indicadors i fem un seguiment per garantir la millora contínua i l’evolució de tota la comunitat educativa.

L’Equip de Titularitat de la Fundació Escolàpies ha creat un Equip de Qualitat en cada centre amb un responsable que és el coordinador de qualitat.

Formar part d’un sistema de qualitat implica una autoavaluació orientada a plans de millora contínua. La matriu REDER (Resultats, Enfocament, Desplegament i Revisió) ens ajuda a planificar, revisar i replanificar orientant-nos a resultats i a la realització d’una auditoria externa que avalua el conjunt de el sistema.

Aquest Sistema de Qualitat forma part de la vida del nostre col·legi i ens ajuda a seguir treballant per millorar cada dia el servei que oferim als nostres alumnes i famílies, des de la vocació d’educar promovent talent, valors i espiritualitat per formar persones autònomes, amb sentit crític, compromeses amb la societat i una sòlida formació intel·lectual que els permeti desenvolupar un projecte de vida personal.