primaria escolàpies sabadell

Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competencias claus. 

Educació

Primària

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: CICLE INICIAL, CICLE MITJÀ i CICLE SUPERIOR.

Aquest últim cicle enllaça amb el primer cicle d’Educació Secundària, i això ajuda als nostres alumnes a fer el pas de l’Educació Primària a l’etapa següent seguint la mateixa estructura de Projecte Descobert@ i amb un desenvolupament del currículum de Secundària d’acord amb la nostra línia Pedagògica.

Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat i en el treball cooperatiu contemplat en el nostre Projecte Descobert@LABs per donar respostes innovadores a aquesta societat canviant i en constant evolució.

Els nostres alumnes aprenen a pensar i a actuar de forma integral, interconnectant els aprenentatges ens els diferents espais educatius que el professorat crea per assolir aquest objectiu bàsic d’aquesta etapa. Les estratègies utilitzades s’adapten als diferents ritmes d’aprenentatges per poder treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant  la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre relacionant-ho amb la cultura de l’esforç i del treball.

 

Característiques de l’etapa de Primària:

 • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permiti iniciar-se en l’adquisició de les competèncias bàsiques i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
 • Proporcionar una educació que asseguri el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per a poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida. 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

 

 • LABs
 • Treball per projectes
 • Treball cooperatiu
 • Rutines de pensament i intel·ligències múltiples
 • Science BITs
 • Aprenentatge basat en problemes
 • EMAT
 • Educació Emocional
 • iPads: many to many
 • Auxiliar de conversa
 • Piscina fins a CI
 • Aprenentatge i servei

LABs 

Els alumnes d’Educació Primària, dins del nostre projecte educatiu DESCOBERT@, dediquen unes hores setmanals a treballar en diferents espais educatius, LABs, on es presenten diferents propostes que ajuden a reforçar els aprenentatges previs que tenen i a elaborar-ne de nous.

Principals objectius:

 

 • Promoure l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge fent que l’alumne sigui el protagonista del seu propi procés.
 • Permetre que l’infant prengui decisions i provi estratègies diferents de manera que li permeti pensar, conèixer i descobrir.
 • Generar espais d’interacció entre els alumnes en els quals l’aprenentatge construeix conjuntament, de manera que s’enriqueix el treball cooperatiu.

TREBALL PER PROJECTES

Els alumnes treballen de forma cooperativa i mitjançant metodologies actives durant tot el procés de planificació, treballant totes les intel·ligències múltiples: aprenen a ser competents i a resoldre obstacles que se’ls plantegen, aprenen a pensar, cercar informació i investigar, afavorir un aprenentatge participatiu i potencia el treball cooperatiu, aprenen els uns dels altres, fa créixer la confiança i l’autoestima…

Al final del projecte es fa una presentació on treballen tècniques per parlar en públic com la locució i la capacitat de convèncer i uns valors com el lideratge positiu, el compromís en grup, el respecte amb l’altre i la tolerància.

 

TREBALL COOPERATIU

El treball cooperatiu és un forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts  de treball, en els quals els alumnes s’ajuden els uns als altres a aprendre molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva.

Els resultats d’aquest treball obre moltes més expectatives d’aprenentatges i motivació.

RUTINES DE PENSAMENT I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

 

Les rutines de pensament i intel·ligències múltiples es considera un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Es treballa des de tots els àmbits perquè considerem que els ajudarà en tot el seu procés d’aprenentatge.

 

   

  SCIENCE BITs

   

  Sciencie Bits és una metodologia d’estudi de les ciències, que es basa en l’aprenentatge constructivista de les 5 E  (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate)

  Les lliçons multimèdia de Sciencie Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

  APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

   

  Amb l’aplicació ABP a l’aula es dóna un gir a l’aprenentatge tradicional: passarem, de concloure fent les preguntes comuns als nostres alumnes, per comprovar el què han après, a formular una tasca a partir de la qual desenvoluparà el seu aprenentatge.

   

  EMAT

  EMAT és un programa didàctic i pedagògic per a nens de 3 a 12 anys dividit en dues etapes (Infantil i Primària) i basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

  EMAT està dissenyat per formar i donar estratègies a l’alumnat de manera que pugui desenvolupar-se de manera competent en el seu dia a dia. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’analitzar i resoldre situacions matemàtiques en un context particular i pràctic i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, puguin mobilitzar tots els seus recursos per resoldre el problema de manera eficient.

  Un dels pilars fonamentals d’EMAT és l’aprenentatge manipulatiu, que es duu a terme a través de jocs i activitats experiencials. Es tracta d’un aprenentatge sensorial que permet als alumnes passar del pensament concret a l’abstracte.

   

  EDUCACIÓ EMOCIONAL - INTERIORITAT

  Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona i que ajudarà als nostres alumnes a afrontar els reptes que se’ls plantegen al llarg de la seva vida.

  Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb els seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres.

  El nostre programa d’interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci la relaxació, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar, per marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar  i prendre consciència.

   IPADS: many to many

   És necessari acompanyar als alumnes en l´ús de la tecnologia, des d’una actitud de responsabilitat. L’ús de la tecnologia a Primària és un recurs més que dóna suport a diferents continguts i que contribueix a què l’alumnat pugui adquirir nous coneixements i noves formes de comunicació.

   A Primària l’ús de la tecnologia facilita l’exploració activa en diferents activitats d’aprenentatge i està al servei del desenvolupament de els capacitats dels nostres alumnes i amplia la interpretació que fan de la realitat, així com gaudeixen de propostes creatives que estimulen el coneixement i la curiositat. Apliquem sempre criteris pedagògics compartits amb tota la comunitat educativa en l’ús dels recursos digitals.

   Les nostres aules disposen de PDI i d’iPads. També comptem d’una sala d’informàtica.

    

    

   AUXILIAR DE CONVERSA

   El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini d’aquesta llengua, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI

   Els alumnes de Primària reben un total de 4 sessions d’ensenyament de llengua anglesa, 3 sessions de la pròpia matèria i una sessió de PROJECT amb col·laboració de professors auxiliars de conversa, que son nadius.

    

   PISCINA FINS A CI

   Una de les sessions de Psicomotricitat els nostres alumnes fan natació dins de l’horari lectiu i acompanyats per les mestres.

   APRENENTATGE I SERVEI