La nostra

tasca

La dimensió Pastoral del centre afecta a la vida de tota l’escola i recolça els objetius educatius des d’una visió cristiana.

Acció

educativa-pastoral

 

L’acció educativa-pastoral del Centre pretén la formació integral del nostre alumnat, mitjançant una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora. Busquem el desenvolupament de la persona i potenciem les seves capacitats humanes, socials i religioses.

Aquesta pedagogia es concreta en les línies bàsiques de la nostra acció evangelitzadora:

 • Capacitar per arribar a ser agents de transformació socialen la construcció d’un món més just i fratern.
 • Educar la intel·ligència espiritual, utilitzant uns llenguatges i una pedagogia nova i propera.
 • Obrir horitzons a la fe que portin a la trobada amb Jesús de Natzareti a viure els valors de l’Evangeli.
 • Iniciar i acompanyar la relació personal amb Déua través de l’oració.
 • Educar des de la visió cristiana de la persona, la vida i el món.
 • Cuidar la qualidad de les classes de religió com a plataforma que possibilita el diàleg fe-cultura.
 • Crear un clima pastoral en el centre que sigui la base de la nostra acció educativa.

Eduquem aquesta dimensió a través de les diferents accions pastorals guiades pel lema comú cada curs escolar:

 • Classe de religió
 • Oració del matí
 • Oració contínua
 • Celebracions religioses: temps litúrgics destacats, Santa Paula Montal i Sant Josep de Calassanç.
 • Programa d’interioritat
 • Programa d’acompanyament
 • Educació emocional
 • Campanyes solidàries
 • Recessos (de 4t ESO a 2n Batxillerat)
 • Moviment Escolàpies
 • Dinars/Sopars Alpha (Batxillerat)
 • Voluntariat (4t ESO)

La comunitat Educativa de l’escola participa de la Pastoral del centre. Un grup format por professors dels diferents nivells educatius del centre és el responsable d’animar i coordinar les accions pastorals.