DESCOBERT@: Espai de benestar i aprenentatge per treballar l’estimulació, desenvolupament i evolució en els primers anys de la vida per treure partit de totes les seves capacitats des del primer moment.

El nostre programa d’Educació Infantil es centra en l’aprenentatge globalitzat i experiencial. El nostre objectiu és el desenvolupament integral de les seves capacitats de la descobert@ en tot el seu aprenentatge. Volem potenciar la seva autonomia personal ajudant-los a prendre consciència de les seves emocions i la dels altres per adquirir un aprenentatge significatiu en el seu dia a dia.

Per dur a terme aquest programa l’equip docent de l’escola treballa en el Projecte  Descobert@ LABs per donar totes les eines necessàries als nostres alumnes i garantir una atenció personalitzada i un espai de desenvolupament integral en tot el seu procés d’aprenentatge.

La nostra metodologia es basa en una organització de treball tenint en compte el seu nivell maduratiu, necessitats i estímuls per crear un espai educatiu personalitzat. L’eix central dels nostres LABs és com els nostres alumnes aprenen i apliquen estratègies i coneixements entre ells amb seguiment de les mestres que acompanyen en tot aquest procés.

OBJECTIUS PRINCIPALS

  • El desenvolupament global de les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida
  • Despertar en el nen/a l’interès  per aprendre
  • Potenciar el treball cooperatiu entre ells.
  • Potenciar la capacitat de relacionar-se i comunicar-se.
  • Promoure un aprenentatge entre iguals i ajudar-se.

Per assolir tots aquests objectius l’escola partim de la base d’un treball conjunt família-escola on el nen/a és el protagonista del seu aprenentatge.

LÍNIES PEDAGÒGIQUES

Per fomentar les capacitats cognitives i no cognitives, tenint en compte la importància del joc, fonamental en aquestes edats tenim unes línies d’acció Pedagògica per assolir els objectius de l’etapa:

LABs

Els LABs són laboratoris d’aprenentatge mediats per la mestra on els alumnes tenen experiències d’aprenentatge autònom adaptats al seu procés maduratiu.  El treball per LABs consisteix en una forma diferent d’ensenyar i aprendre que té com a principal objectiu fomentar un aprenentatge espontani i lliure a partir de la motivació dels nostres alumnes fent-los protagonistes del seu aprenentatge, participant de manera activa, constructiva i creativa.

Vídeo LABs Infantil

Treball per ambients

A l’aula posem en marxa tots els sentits dels nostres alumnes per desenvolupar les seves habilitats en entorns educatius creats i potenciar la creativitat i l’autonomia.

Treball per projectes
Treball Cooperatiu

El treball cooperatiu és un forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts  de treball, en els quals els alumnes s’ajuden els uns als altres a aprendre molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva. Els resultats d’aquest treball obre moltes més expectatives d’aprenentatges i motivació.

Rutines de Pensament i intel·ligències múltiples

Les rutines de pensament i intel·ligències múltiples es considera un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Des de tots els àmbits i ho treballem perquè considerem que els ajudarà en tot el seu procés d’aprenentatge.

EMAT

És un projecte matemàtic que abast des dels 3 anys fins els 12, basat en les intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera experiencial i lúdica. Està dissenyat per facilitar a l’alumne estratègies que permetin donar solucions diferents a situacions matemàtiques en un context real.

Es tracta d’un programa que va des del pensament més concret cap el pensament abstracte oferint diferents possibilitats i estratègies per treballar un mateix concepte matemàtic i en processos cíclics en el temps que ajuden a fixar i relacionar diferents continguts i procediments.

Educació Emocional

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona i que ajudarà als nostres alumnes a afrontar els reptes que se’ls plantegen al llarg de la seva vida.

Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb els seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres. El nostre programa d’interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci la relaxació, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar, per marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar  i prendre consciència.

Projecte Digital: Introducció d’ iPads com a eina d’aprenentatge

És necessari acompanyar als alumnes en l’ús de la tecnologia des d’una actitud de responsabilitat.

L’ús de la tecnologia a Infantil és un recurs més que dóna suport a diferents continguts i que contribueixen a què l’alumnat pugui adquirir nous coneixements  i noves formes de comunicació.

Apliquem sempre criteris pedagògics compartits amb tota l’escola en l’ús dels recursos digitals.

Els nostres alumnes disposen de PDI ( Pantalla digital interactiva) i d’iPads.

Auxiliar de conversa

Dins del nostre programa lingüístic tenim com a objectiu generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini de l’anglès, ja que considerem que els idiomes són una competència clau en l’àmbit dels segle XXI.

Els alumnes d’educació infantil reben un total de 2 sessions d’anglès d’ensenyament de la pròpia llengua anglesa i una sessió amb altres àmbits amb la col·laboració de professors auxiliars de conversa que són nadius.

Piscina

Una de les sessions de Psicomotricitat els nostres alumnes fan natació dins de l’horari lectiu i acompanyats per les mestres.

Ludoespai

Dins del nostre projecte tenim en compte el potencial educatiu del joc. És un activitat natural i un dret universal recollit a la Declaració dels Drets del Nen de l’ONU ( 1959), és necessari per al seu desenvolupament integral ( intel·lectual, psicomotor, sensorial, social, emocional i de transcendència)

El joc els permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una forma natural i lúdica donant-los la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes i situacions amb creativitat i sobre tot amb la possibilitat de poder decidir i provar noves solucions.

Godly Play

Nova metodologia per les classes de religió on es presenta de forma imaginativa les històries de la Bíblia i aprofundir en el seu missatge. És un aprenentatge del llenguatge religiós ( històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu) que ajuda a desenvolupar l’experiència espiritual a través del pensament reflexiu, l’expressió artística i el joc.