6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: CICLE INICIAL,CICLE MITJÀ i  CICLE SUPERIOR.

Aquest últim cicle enllaça amb el primer cicle d’Educació Secundària, i això ajuda als nostres alumnes a fer el pas de l’Educació Primària a l’etapa següent seguint la mateixa estructura de Projecte Descobert@ i amb un desenvolupament del currículum de Secundària d’acord amb la nostra línia Pedagògica.

Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat i en el treball cooperatiu contemplat en el nostre Projecte Descobert@LABs per donar respostes innovadores a aquesta societat canviant i en constant evolució. Els nostres alumnes aprenen a pensar i a actuar de forma integral, interconnectant els aprenentatges ens els diferents espais educatius que el professorat crea per assolir aquest objectiu bàsic d’aquesta etapa. Les estratègies utilitzades s’adapten als diferents ritmes d’aprenentatges per poder treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant  la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre relacionant-ho amb la cultura de l’esforç i del treball.

PROJECTE DESCOBERT@LABs

LÍNIES PEDAGÒGIQUES

LABs
Treball per Projectes
Treball Cooperatiu

El treball cooperatiu és un forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips reduïts  de treball, en els quals els alumnes s’ajuden els uns als altres a aprendre molt diferent de l’estructura de l’activitat de tipus individualista o competitiva. Els resultats d’aquest treball obre moltes més expectatives d’aprenentatges i motivació.

Rutines de Pensament i intel·ligències múltiples
Sciencie BITs

Sciencie Bits és una metodologia d’estudi de les ciències, que es basa en l’aprenentatge constructivista de les 5 E  (Engage, Explore, Explain, Elaborate and Evaluate)

Les lliçons multimèdia de Sciencie Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Aprenentatge basat en problemes
EMAT

Projecte matemàtic basat en les intel·ligències múltiples que treballa les matemàtiques de manera pràctica i vinculada a la realitat a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

Educació Emocional

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona i que ajudarà als nostres alumnes a afrontar els reptes que se’ls plantegen al llarg de la seva vida.

Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb els seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres. El nostre programa d’interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci la relaxació, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar, per marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar  i prendre consciència.

Projecte Digital: iPads many to many

És necessari acompanyar als alumnes en l´ús de la tecnologia, des d’una

actitud de responsabilitat. L’ús de la tecnologia a Primària és un recurs més que dóna suport a diferents continguts i que contribueix a què l’alumnat pugui adquirir nous coneixements i noves formes de comunicació.

A Primària l’ús de la tecnologia facilita l’exploració activa en diferents activitats d’aprenentatge i està al servei del desenvolupament de els capacitats dels nostres alumnes i amplia la interpretació que fan de la realitat, així com gaudeixen de propostes creatives que estimulen el coneixement i la curiositat. Apliquem sempre criteris pedagògics compartits amb tota la comunitat educativa en l’ús dels recursos digitals.

Les nostres aules disposen de PDI i d’iPads. També comptem d’una sala d’informàtica.

Auxiliar de conversa

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne vagi progressant en el domini d’aquesta llengua, ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit del segle XXI

Els alumnes de Primària reben un total de 4 sessions d’ensenyament de llengua anglesa, 3 sessions de la pròpia matèria i una sessió de PROJECT amb col·laboració de professors auxiliars de conversa, que son nadius.

Piscina fins a CI
Servei i aprenentatge