Fomentem l’educació integral dels nostres alumnes

Treballem el desenvolupament global de les seves capacitats basant-nos en l’aprenentatge significatiu i comprensiu tot estimulant la capacitat d’aprendre a aprendre. Així mateix, amb la nostra pedagogia de la interioritat afavorim la seva part afectiva.

Creixem en valors

Volem incorporar a la societat persones amb uns valors humano-cristians positius i prou flexibles per adaptar-se als canvis al llarg de la vida i afavorir la seva felicitat. Som escola cristiana, que vol ser ressò de la bona notícia de Jesús i que respecta i acull totes les persones amb una pastoral vivencial i de diàleg.

Com eduquem?

Afavorim una metodologia en la que l’alumna aprèn a partir de l’experiència, respectant semper els seus interessos i necessitats i fomentant l’interès per aprendre.

Som Escola Catalana

Definim la nostra escola com a Catalana. El català és la llengua d’ús en tots els seus àmbits. Treballem per esdevenir escola multilingüe fent ús també de la llengua castellana i, especialment, la llengua anglesa en tots els nivell. Oferim francès a ESO com a optativa. Transmetem al nostre alumnat el respecte per la diversitat lingüística valorant el coneixement divers com a riquesa cultural.

Potenciem una escola oberta i flexible a la nostra ciutat

Assegurem a través de les activitats docents, en les àrees corresponents, que es conegui el passat i la realitat de la cuitat on viuen. En potenciem el coneixement d’entitats de la ciutat.

Som una escola acollidora i integradora dels nostres infants i joves

L’escola és un lloc d’acollida i convivència sense cap mena de discriminació per motius econòmics, de procedència, de llengua o ideologia. Mitjançant el diàleg i el debat, afavorim que l’alumne perfili el seu esperit crític i formi la seva opinió.

Atenem a la diversitat

Considerem l’alumnat l’eix de la nostra activitat pedagògica tenint en compte la diversitat dels ritmes evolutius i de les capacitats intel·lectuals.

Eduquem en la sensibilitat del medi ambient

Els alumnes aprenem a tenir consciència de l’ús dels recursos naturals i de les conseqüències que se’n poden derivar en un futur proper. Fomentem la participació de l’alumnat en la cura del medi que ens envolta.

Potenciem la relació Escola – Família

Considerem imprescindible la comunicació, la relació i la col·laboració amb les famílies del Centre. Les famílies del nostre Centre són agents imprescindibles del bon funcionament de l’Escola, tenen una participació molt important en el dia a dia de la institució.

Fem ús de les noves tecnologies com a eina per a l’aprenentatge

Els nostres alumnes tenen accés a totes les innovacions tecnològiques que els ajudaran en els aprenentatges a l’aula. Aquestes són les plataformes d’aprenentatge, recursos informatius, materials didàctics i programari informàtic.