.

EQUIP TITULARITAT

Les seves funcions són assessorar, dinamitzar, resoldre, coordinar, animar, avaluar i millorar l’acció educativa-pastoral i la gestió dels seus centres de les Escolàpies de Catalunya. Està format per:
 • Directora General: Montse Sánchez Pestaña
 • Directora Pedagògica: Lídia Rodríguez Mangrané
 • Responsable Pastoral: Àngels Trias Mañosa
 • Responsable Pedagogia: Jaume de Lamo
 • Responsable Gestió: Domingo Vayá

EQUIP DIRECTIU

És l´òrgan ordinari de gestió del Centre i té la missió d´impulsar l´elaboració i avaluació del Projecte Educatiu i del Pla Anual amb la col·laboració de tots els sectors de l´activitat de l´escola, així com també la coordinació dels diversos nivells educatius. Està format per:
 • Directora General: Montse Sánchez Pestaña
 • És el representant ordinari de l’Entitat Titular en el Centre i el nexe entre el Centre i l’Equip de Titularitat. La Institució Titular és la Fundació Escolàpies.
 • Directora Pedagògica: Lídia Rodríguez Mangrané
 • Dirigeix i coordina l’acció educativa de tots els nivells que s’imparteixen a l’escola. Presideix l’Equip Directiu i el Consell Escolar del centre.
 • Coordinadora de pastoral: Àngels Trias Mañosa
 • Coordinadora d’Ed. Infantil i Cap d’Estudis Primària: Montse Sánchez Pestaña
 • Cap d’Estudis Secundària: Josep Mª Lavado Tarifa
 • Són els responsables de dirigir i impulsar les activitats educativo-pastorals de les etapes respectives i de realitzar-hi les funcions que el director del centre els delegui.

EQUIP DE PASTORAL

L’Equip de Pastoral té com a objectiu promoure en els nostres alumnes una educació integral on es posi de manifest la concepció cristiana de la persona, la vida i el món, procurant que els nostres alumnes participin activament en el millorament i transformació de la societat a través de la manifestació d’uns valors humano-cristians.
 • Les persones que formem aquest equip som:
 • Cap de Pastoral: Àngels Trias
 • Membres de l’equip: Carme Costa-Jussà , Agustí Huerta, Montse Busom.
 • Cada membre de l’equip és, alhora, cap d’una comissió. Aquestes comissions s’encarreguen d’organitzar les festes i celebracions de l’escola. Enguany, el lema i objectiu de curs s’han acordat des de la Província i les activitats proposades també es treballen coordinadament amb la resta d’escoles de les Escolàpies. Així mateix, l’Equip de Pastoral, proposa i coordina la implantació d’un programa d’Educació en la Interioritat i ha començat a treballar també en la implantació d’un nou Programa d’Acompanyament.

CONSELL ESCOLAR

És l’ òrgan col·legiat que representa el conjunt de la Comunitat Educativa al nivell d’Infantil, Primària i ESO, i assegura la participació dels seus estaments. Està format per:
 • President: Lídia Rodríguez.
 • Institució titular:  Montse Sánchez, Àngels Trias, Amparo Moreno.
 • Representant de l’AMPA: Laura Vega.
 • Representants de les famílies: Mila Okomo, Cristina Ortega, Ana Belen Sola.
 • Representants de professors: Montserrat Santacreu, Montse Busom,  Noemí Martínez, Gemma Torrent (secretària).
 • Representant d’alumnes: Adrián Vílchez.
 • Representant d’administració: Maite Aguilar.

EQUIP DE GESTIÓ I SERVEIS

 • Administració i Secretaria: Rocío Viol i Marisol Viol
 • Recepció: Maite Aguilar